niedziela, 26 lutego 2017
(75) Poradnik Jamesa Bonda. Lokalizacja wsypy (4)


   Przedsięwzięcia związane z lokalizowaniem wsypy odznaczają się dwoma cechami charakterystycznymi: 
- są dokonywane pod bezpośrednim uderzeniem kontrwywiadu, wy­mierzonym w naszą organizację wywiadowczą;
- muszą być przeprowadzone w sposób szybki i zdecydowany, je­żeli mają pozwolić na uzyskanie zamierzonego rezultatu. 

   Takie warunki działania wymagają, aby zasadnicze elementy operacji były przygotowane na długo przed ewentualną wsypą. Przedsięwzięcia w zakresie lokalizacji wsypy dotyczą, jeśli chodzi o zagadnienia ściśle związane z sytuacją wywiadowczą, następu­jących elementów: ukrycia osoby zagrożonej na terenie danego kraju lub przerzucenia jej przez granicę. Celem przygotowania ukrycia należy poznać możliwości nielegal­nego przebywania w danym rejonie lub miejscowości. Chodzi o ukrycie całkowite /przebywanie w pomieszczeniu zamkniętym bez wychodzenia na zewnątrz/, bądź o ukrycie częściowe, polegające na zmianie dokumentu osobistego i zastosowaniu odpowiedniej legendy. Drugi wariant jest wy­godniejszy i bezpieczniejszy, jeżeli został należycie przygotowany. 
   Najważniejsza sprawa do rozpoznania, to okoliczności, w których zachodzi konieczność legitymowania się dowodem osobistym /lub innym dokumen­tem stwierdzającym tożsamość/ oraz reakcja otoczenia na pojawienie się osoby obcej, nieznanej w danym środowisku. Dogodną maską mogą być odwiedziny krewnych i znajomych pod warunkiem, że jest to w danej oko­licy często praktykowane. Umieszczenie ukrywającego się agenta w hote­lu byłoby oczywiście niedorzecznością, ponieważ wiadomo, że w okresie nasilenia obław policyjnych hotele i pensjonaty są przede wszystkim kontrolowane. 


   "Pied-a-terre" może stanowić wygodne ukrycie na krótki przeciąg czasu. W ogóle łatwiej jest zorganizować ukrycie w dużym oś­rodku miejskim lub w jego najbliższej okolicy, w pobliżu większego węz­ła komunikacyjnego, skąd łatwo jest przedostać się do innej części kra­ju lub za granicę. Osoba częściowo ukrywająca się powinna mieć możność uzyskania stałej pracy na skromnym, nierzucającym się w oczy stanowisku; celem odwrócenia od siebie uwagi powinna też prowadzić b. regularny tryb ży­cia.
   Przerzucenie osoby zagrożonej za granicę jest na ogół zadaniem prostszym tam, gdzie istnieje znaczny ruch graniczny lub też granica nie jest silnie obstawiona /Francja-Szwajcaria, Francja-Belgia, NRF-Szwajcaria itp/. Jeżeli jednak przy przekraczaniu granicy kontrola jest zaostrzona, a zwłaszcza gdy rozciąga się ona również na strefę przygraniczną - przygotowanie przerzutu staje się przedsięwzięciem skompliko­wanym, ponieważ niezbędne jest zorganizowanie maski dla przebywania w tej strefie.
   Przekroczenie granicy z podrobionym dokumentem nie przedstawia trudności - osoba zagrożona dokonuje przerzutu jednym skokiem, przechodząc /przejeżdżając/ przez zawczasu wytypowany punkt kontrolny. W przeciwnym wypadku należy zorganizować punkt przerzutowy w pobliżu granicy /konspiratka i przewodnik/. W tym wariancie przerzut odbywa się dwoma lub nawet trzema skokami. Dla pełnego powodzenia akcji przerzutowej nie wystarczy pomyś­lne przekroczenie linii granicznej; należy zapewnić nocleg i utrzyma­nie po drugiej stronie granicy do czasu, gdy osoba zagrożona będzie mo­gła udać się do kraju docelowego. Znajomość sytuacji wywiadowczej kra­ju ościennego odgrywa w tym wypadku b. ważną rolę, ponieważ w razie jakichkolwiek komplikacji lub podejrzeń ze strony miejscowych władz, osoba zagrożona może zostać aresztowana przez te władze i odstawiona z powrotem do granicy, którą przekroczyła; mogłoby to łatwo doprowadzić do wsypy tej osoby.

   Z powyższych rozważań wynika, że najważniejszym elementem sytu­acji wywiadowczej w przedsięwzięciach zmierzających do ograniczenia wsypy jest dokument osobisty, umożliwiający osobie zagrożonej ukrycie się na innym terenie. Dokument ten powinien być zawczasu przygotowany według ściśle obowiązujących wzorów. Największą trudność stanowi jego przechowywanie, tak, aby przedwcześnie nie został zdemaskowany przed policję. O ile jest to możliwe, należy często zmieniać ten dokument, zmieniając oczywiście również zawarte w nim dane personalne.

KONIEC

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz